ผลการประกวดการนำเสนอผลงาน (Competitions Result of Presentation)

1.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTNC)

- ผลการประกวดการนำเสนอภาคบรรยาย Download
- ผลการประกวดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ Download

2.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6 (6th RMUTIC)

- ผลการประกวดการนำเสนอภาคบรรยาย Download
- ผลการประกวดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ Download

ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ สามารถติดต่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดาว์โหลเอกสาร (Files Proceeding)
ประมวลรูปภาพและวีดิโอ บรรยากาศในงาน
ช่วงพิธีการ การเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7... ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวเปิด การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7... แนะนำ MASCOT การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7...

ประกาศจากคณะกรรมการจัดงาน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านนำโปสเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 และให้เก็บในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.

รูปแบบการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (สีประจำสาขาวิชา)


ตารางการนำเสนอผลงาน

  กำหนดการ

ภาคบรรยาย ระดับชาติ (National)
  วันที่ 1 กันยายน 2558
  วันที่ 3 กันยายน 2558

ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ (National)

  »» การนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับชาติ

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช
  3. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
  4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
  5. สาขาเศรษฐศาสตร์
  6. สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา
  7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
  8. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม

  Program Schedule

Oral Presentation (International)
  1th September 2015
  3th September 2015

Poster Presentation (International)

  »» Program of Presentation

  1. Physical Sciences and Mathematics
  2. Science Chemistry and Medicine
  3. Agricultural and Biology
  4. Engineering and Industrial Research
  5. Education and Social Science
  6. Information Technology and Communication Arts

การใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ที่ประสงค์จะใช้อินเทอร์เน็ต กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน มายังอีเมล์ rmutcon@rmuti.ac.th เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบัญชีสมาชิกอิเทอร์เน็ต (ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)

โดยในการใช้งาน ท่านสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการ login โดยใช้ SSID ชื่อ RMUTCON

ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยของท่านเป็นสมาชิก eduroam ท่านสามารถใช้บัญชีสมาชิกอิเทอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยของท่าน login เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ SSID ชื่อ eduroam

Submission Deadlines.

ActivityDate
 1. Abstract submission deadline

 
16 February to 1 June 2015 

16 February to 8 June 2015 ((Updated))

 2. Notification of abstracts acceptance and full paper submission


 10 June 2015

 10 June to 15 July 2015 ((Updated))

 3. Early bird registration payment fee

 10 June – 15  July 2015 

 10 June – 4  July 2015 ((Updated))

 4. Deadline for submission of  full paper

 1 July 2015 

 7 July 2015 ((Updated))

 5. Notification of  full paper

 21 July 2015

 21 - 29 July 2015

 21 July – 4 August 2015 ((Updated))

 6. Deadline for submission of full paper(Edition Version)

 5 August 2015

 10 August 2015 ((Updated))

 7. Conference Date 1 – 3 September 2015

How to submit your paper.

Step 1 : Register as a member on http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/system/register.php            
            Fill in all information and click “register”
            Confirm the pre-registration information in your email address.
            Then, click “Confirm.”

Step 2 : Log in at http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/system/login.php
            Click “Paper Submission”
            Fill in the paper information and upload your Abstact.
            Click “Submit” and you will see “Submitted Successfully”

Registration and Payment

Registration and Payment 7th RMUTNC

Registration Types

Early-bird registration rate Prior from 10 June to 15 July 2015

Early-bird registration rate Prior from 10 June to 4 July 2015

Regular registration rate afterJune 15 July 2015 to Conference date

Regular registration rate after 4 July 2015 to Conference date

Student Fee 2,000 Bath 2,500 Bath
Regular Fee 2,500 Bath 3,000 Bath

Registration and Payment 6th RMUTIC

Registration Types

Early-bird registration rate Prior from 10 June to 15 July 2015

Early-bird registration rate Prior from 10 June to 4 July 2015

Regular registration rate afterJune 15 July 2015 to Conference date

Regular registration rate after 4 July 2015 to Conference date

Student Fee $150 $200 
Regular Fee $200  $250

Read More.  » Registration Fee Schedule

Sponsers