ผลการประกวดการนำเสนอผลงาน (Competitions Result of Presentation)

1.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTNC)

- ผลการประกวดการนำเสนอภาคบรรยาย Download
- ผลการประกวดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ Download

2.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6 (6th RMUTIC)

- ผลการประกวดการนำเสนอภาคบรรยาย Download
- ผลการประกวดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ Download

ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ สามารถติดต่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดาว์โหลเอกสาร (Files Proceeding)
ประมวลรูปภาพและวีดิโอ บรรยากาศในงาน
ช่วงพิธีการ การเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7... ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวเปิด การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7... แนะนำ MASCOT การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7...

ประกาศจากคณะกรรมการจัดงาน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านนำโปสเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 และให้เก็บในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.

รูปแบบการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (สีประจำสาขาวิชา)


ตารางการนำเสนอผลงาน

  กำหนดการ

ภาคบรรยาย ระดับชาติ (National)
  วันที่ 1 กันยายน 2558
  วันที่ 3 กันยายน 2558

ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ (National)

  »» การนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับชาติ

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช
  3. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
  4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
  5. สาขาเศรษฐศาสตร์
  6. สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา
  7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
  8. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม

  Program Schedule

Oral Presentation (International)
  1th September 2015
  3th September 2015

Poster Presentation (International)

  »» Program of Presentation

  1. Physical Sciences and Mathematics
  2. Science Chemistry and Medicine
  3. Agricultural and Biology
  4. Engineering and Industrial Research
  5. Education and Social Science
  6. Information Technology and Communication Arts

การใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ที่ประสงค์จะใช้อินเทอร์เน็ต กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน มายังอีเมล์ rmutcon@rmuti.ac.th เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบัญชีสมาชิกอิเทอร์เน็ต (ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)

โดยในการใช้งาน ท่านสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการ login โดยใช้ SSID ชื่อ RMUTCON

ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยของท่านเป็นสมาชิก eduroam ท่านสามารถใช้บัญชีสมาชิกอิเทอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยของท่าน login เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ SSID ชื่อ eduroam

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

10 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม 2558

10 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2558

หลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง วันจัดงาน

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 ถึง วันจัดงาน

 นักศึกษา ชำระ 2,000 บาท ชำระ 2,500 บาท
 บุคคลทั่วไป ชำระ 2,500 บาท ชำระ 3,000 บาท

กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ในระดับชาติ เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

10 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม 2558

10 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2558

หลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง วันจัดงาน

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 ถึง วันจัดงาน

 นักศึกษา ชำระ $150 ชำระ $200 
 บุคคลทั่วไป ชำระ $200  ชำระ $250

กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ในระดับนานาชาติ เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ $ 20

คู่มือการใช้งานสำหรับ Author

- คู่มือขั้นตอนการชำระเงิน

หมายเหตุ :

- กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 กรณีชำระเงินหลังวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 หรือชำระ ณ วันจัดงานต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานและต้องทำการส่งเอกสารรับรองมาทางระบบภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วกรุณาโทรแจ้งทางผู้จัดงาน หลังจากที่ท่านทำการชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบ

- อัตราค่าลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจเช็คราคาก่อนชำระค่าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยค่าเอกสารการประชุม Proceeding 1 เล่ม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 1 มื้อ (อาหารเย็นเฉพาะวันจัดเลี้ยงต้อนรับ) และทัศนศึกษา

- สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อัตรค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

- สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง อัตราค่าลงทะเบียน เรื่องแรก 2,000 บาท เรื่องต่อไป 500 บาท ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1) ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 

เลขที่บัญชี 983-2-37390-5

สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

2) ชำระด้วยเงินสดที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3) ชำระด้วยเงินสดที่จุดลงทะเบียน ณ บริเวณจัดงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ภายหลังการชำระเงินจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

กำหนดการส่งบทความวิจัย(Submission Deadlines.)
กิจกรรมระยะเวลา
1. เปิดรับบทคัดย่อ
Abstract submission deadline
16 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2558
16 กุมภาพันธ์ - 8 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
16 February to 8 June 2015
2. ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อและเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of abstracts acceptance and full paper submission
10 มิถุนายน 2558
10 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
10 June - 15 June 2015
3. การชำระเงินลงทะเบียนล่วงหน้า
Early bird registration payment fee
10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 
10 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2558 ((ขยายเวลา))
10 June – 4 July 2015
4. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
Deadline for submission of full paper
1 กรกฎาคม 2558 
7 กรกฏาคม 2558((ขยายเวลา))
7 July 2015
5. ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of full paper
21 กรกฎาคม 2558
21 - 29 กรกฎาคม 2558
21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 ((ขยายเวลา))
21 July – 4 August 2015
6. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์(ฉบับแก้ไข) *เฉพาะผู้ที่ตีพิมพ์ลงใน Proceeding
Deadline for submission of full paper(Edition Version)
5 สิงหาคม 2558
10 สิงหาคม 2558((ขยายเวลา))
10 August 2015
7. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
Conference Date
1 - 3 กันยายน 2558
1 – 3 September 2015

หมายเหตุ : บทความฉบับสมบูรณ์ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

สิ่งตีพิมพ์ที่จะได้รับจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ
1. หนังสือรวมบทคัดย่อทั้งหมด ในการประชุมวิชาการ 2. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดในการประชุมวิชาการ (เก็บบันทึกใน Handy Drive)

 

วิธีการส่งบทความ
ขั้นตอนที่ 1 : สมัครสมาชิกของระบบ โดยเข้าไปที่ http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/system/register.php กรอกข้อมูลของท่าน แล้วกด “register”    หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกแล้ว       ในขั้นตอนสุดท้าย ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจากระบบเพื่อให้ท่านยืนยันการสมัครสมาชิกอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบอีเมล์ก่อนการ Login ครั้งแรก    ขั้นตอนที่ 2 : ทำการ Login เข้าสู่ระบบที่ http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/system/login.php ส่งบทความไปที่เมนู “Paper Submission” ทำการกรอกข้อมูลบทความของท่าน พร้อม Upload บทคัดย่อ แล้วคลิก “Submit” ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการการ Paper Submission

 

Sponsor