กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 8 สาขา ดังนี้

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช

3. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. สาขาเศรษฐศาสตร์

6. สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา

7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

8. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม

Nike Air Max