1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    

 

2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    

 

3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

 

5. เครือข่ายวิจัยและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถาบันแม่ข่าย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       

 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

    

 

7. มหาวิทยาลัยขอยแก่น

     

 

8. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

    

Junior