หลักการและเหตุผล

               ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global Village) จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South Est Asian Nation : ASEAN) หรือประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 ภายใต้คำขวัญของอาเซียน คือ "One Vision, One Identity, One Community" เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก อย่างสันติระหว่างภูมิภาคของปะเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

               การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยและการพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม จึงเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศประชาคมอาเซียน

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่ง มีภารกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7thRMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอกตลอดจนเกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Кроссовки Lifestyle