1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

2. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 9 มทร. ได้รับทราบความก้าวหน้าด้านงานวิชาการและงานวิจัย

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

4. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาศนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ

5. ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Buty Niemowlęce