การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาหรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs หรือภาคอุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  

 

 

odziez