การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers)

  1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
  2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
    • การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
    • การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
  3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ
  4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 700 คน ประกอบด้วย

  1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
  2. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
Salomon Sko