1. การประกวดผลงานประชุมวิชาการ

1.1 ระดับชาติ แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย

1.2 ระดับนานาชาติ แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย

หมายเหตุ

1. รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ รางวัลดีเด่น รางวัลดีมาก รางวัลดี และรางวัลชมเชย

2. ระดับรางวัลดีเด่น รับโล่และเกียรติบัตร

3. รางวัลดีมาก รางวัลดีและรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร

Compétitions - Blog running & sports amateurs - Objets connectés sportifs