กิจกรรม

วันที่

1. เปิดรับบทคัดย่อ

16 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2558

16 กุมภาพันธ์ - 8 มิถุนายน 2558  ((ขยายเวลา))

2. ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อและเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

10 มิถุนายน 2558

10 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))

3. การชำระเงินลงทะเบียนล่วงหน้า

10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558

10 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2558 ((ขยายเวลา))

4. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

1 กรกฎาคม 2558 

7 กรกฎาคม 2558 ((ขยายเวลา))

5. ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์

21 กรกฎาคม 2558

21 - 29 กรกฎาคม 255

21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558  ((ขยายเวลา))

6. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์(ฉบับแก้ไข)

5 สิงหาคม 2558

10 สิงหาคม 2558 ((ขยายเวลา)) 

7. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ 1 – 3 กันยายน 2558

หมายเหตุ : บทความฉบับสมบูรณ์ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Marcas de calçado, bolsas e vestuário na Spartoo