1. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม – เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม
และเดือนกันยายน – ธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo

ดาวน์โหลดรูปแบบ 

2. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ “วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา
สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสาร มทร.อีสาน เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

 

3. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

        

 4. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

        

5. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Post Conference Publication:

1. ANIMAL PRODUCTION SCIENCE

   

2. JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE

    

3. MEDIA PETERNAKAN

    

 

adidas yeezy boost 350 v2 zebra