ลำดับที่ สาขาการประชุม ชื่อ-สกุล ภาพ สังกัด ระดับ
1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับชาติ
    Prof.Dr.Chen, Chia Chu   National Cheng Kung University ระดับนานาชาติ
2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชาติ
    ศาสตราจารย์ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับนานาชาติ
3 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ
    ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับนานาชาติ
4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับชาติ
    Prof.Dr.Amde Meskel Made   Martin Hall University of Maryland College, USA ระดับนานาชาติ
5 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนูกิจ พานิชกุล   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ระดับชาติ
    Dr.Masahiko NAGAI   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ระดับนานาชาติ
6 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อาจารย์พหลไชย เปรมใจ   สถาปนิกประจำจิมทอมสันฟาร์ม ระดับชาติ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับนานาชาติ
7 สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.อีสาน ระดับชาติ
Salomon Sko