วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Mężczyzna