1. การจัดนิทรรศการ 9 มทร. (Indoor)

1.1 การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

1) การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง นำเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน หน่วยงานละประมาณ 36 ตารางเมตร รวมพื้นที่การจัดแสดงประมาณ 324 ตารางเมตร ลักษณะการนำเสนอผลงานมี 3 ลักษณะ คือ

1.1 โปสเตอร์

1.2 โปสเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์

1.3 โปสเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์

1.2 นิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยให้รูปแบบการนำเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน 9 มทร. เป็นการแสดงผลงานในหัวข้อเดียวกัน ใน 5 หัวข้อ ดังนี้

1) ใต้ร่มพระบารมี

2) เขียวขจีเกษตรไทย

3) ก้าวไกลเทคโนโลยี

4) ศิลป์ศรี มณีศิลป์

5) เลิศล้ำภูมิปัญญา

2. การจัดนิทรรศการ มทร.อีสาน (Outdoor)

การนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จัดเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการในองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่แต่ละมหาวิทยาลัย

Saldos - Entrega gratuita